Relaterade länkar


Kontakt

Expedition
Plan och bygg
Tel: 0454-93132

 


Översiktsplan

Publicerad 17 juni 2013

Översiktsplanen är ett handlingsprogram som redogör för hur kommunen ska hantera långsiktigt hållbar utveckling samt för hur mark- och vattenområden inom hela den geografiska kommunen ska planeras och användas. Översiktsplanen redogör också för hur kommunen avser tillvarata allmänna intressen d.v.s. frågor som kommunen förvaltar och som kommuninvånarna kan ha ett särskilt intresse av. Dessutom är planen en överenskommelse mellan stat och kommun om hur värden av nationell och regional betydelse ska beaktas och bevaras. Olofströms kommun, har förutom ovanstående, beslutat att översiktsplanen ska fungera som en samlad kommunal utvecklingsstrategi och att planen ska utgöra ett samlat beslutsunderlag för kommunens alla förvaltningar, nämnder och bolag. Innehållet har arbetats fram i samarbete mellan olika sektorer inom och utanför kommunens organisation. Medborgardeltagandet har varit omfattande, inte minst då det gäller landsbygdens representation. Även barn och ungdomar har deltagit. Medborgarnas medverkan garanteras i lagen.

Plan- och bygglagen, som styr översiktsplanearbetet, anger att alla kommuner måste ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Vidare måste översiktsplanen redovisa användningen av mark- och vattenområden samt hur miljön skall användas, utvecklas och bevaras. Lagen anger också att översiktsplanen måste ses över minst en gång varje mandatperiod genom en s.k. aktualitetsprövning. Kommunfullmäktige ska då ta ställning till översiktsplanens aktualitet och om eventuell omarbetning behövs för att hålla jämn takt med att förutsättningarna inom kommunen ändras. Länsstyrelsen roll vid en aktualitetsprövning är bl.a. att tillhandahålla och samordna statliga intressen. Länsstyrelsen i Blekinge har granskat Olofströms kommuns översiktsplan och inkommit med synpunkter i samband med att översiktsplanen aktualitetsprövades under år 2011. Gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2012-02-06.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och garanterar därför inte genomförande, men den är vägledande för tillståndsprövning av olika slag och för efterkommande juridiskt bindande detaljplaner.

Kommunstyrelsen har haft det formella politiska uppdraget för aktualiseringen av översiktsplanen. Styrgruppen har bestått av kommunstyrelsens arbetsutskott, medan samhällsbyggnadsförvaltningen varit handläggningsansvarig. Ambitionen har varit att skapa ett enkelt, tydligt och lättförståeligt dokument.

Strategiska handlingsplaner

Som ett led i att realisera de utvecklingsambitioner som redovisas, kommer den kommunala utvecklingsstrategin (översiktsplanen) att konkretiseras i form av strategiska handlingsplaner som varje nämnd och styrelse fastställer och ansvarar för. Handlingsplanerna redovisar hur man har för avsikt att nå, både kommunens övergripande mål, och de mest angelägna utvecklingsområdena. På så sätt blir målsättningen om att aktivt bidra till den ökade konkurrenskraften i enlighet med den kommunala visionen både transparent, tillgänglig och tydlig. Detta arbete ska i såväl planering som genomförande präglas av en kontinuerlig dialog med brukare och intressenter samt ha en ändamålsenlig samverkan både internt och inom regionen.

Vattenförsörjningsplan

Ett annat viktigt dokument som hanterar mark- och vattenanvändning är den kommunala vattenförsörjningsplanen Vattenförsörjningsplan - ett skydd för kommunens dricksvattenhantering (2009). För att vattenförsörjningsplanen ska hållas ajour och följa gällande översiktsplan, bör denna sändas ut på remiss i samband med att översiktsplanen aktualitetsprövas, detta genomfördes i samband med att översiktsplanen sändes ut för samråd under maj-juni 2011. Vattenförsörjningsplanen har därefter aktualiserats i överensstämmelse med inkomna synpunkter och antagits av kommunfullmäktige vid samma tillfälle som översiktsplanen, 2012-02-06.

Vattenförsörjningsplanen har arbetats fram genom ett samarbete mellan Räddningstjänsten Västra Blekinge, Miljöförbundet Blekinge Väst, Länsstyrelsen Blekinge län, Tyréns AB, Olofströms Kraft AB samt Olofströms kommun.

Översiktsplan

Översiktsplan 2012

Miljökonsekvensbeskrivning 

Lst. Aktualitetsredogörelse
Samrådsredogörelse Granskningsyttrande Utlåtande

Tillägg till översiktsplan

Tema Strandnära

MKB Strandnära
Tema Vindkraft MKB Vindkraft

 

 Kartor i pdf-format

Turism
Naturmiljö
Kulturmiljö Kommunikationer
Lis-områden (rev. 2013-06-04)
Vindbruksplan  

 
Planprocessen - bakgrund

Översiktsplanen är ett resultat av ett omfattande samarbete mellan många olika parter. År 2006 beslutade kommunstyrelsen att en ny översiktsplan skulle upprättas. En omfattande medborgardialog påbörjades redan under hösten 2006 och har därefter följts upp kontinuerligt under planarbetets gång. Kommuninvånarnas åsikter och önskemål har haft hög prioritet, varpå de synpunkter som lagts fram ingått som ett viktigt planeringsunderlag.

Under våren 2007 övertog de kommunala nämnderna och förvaltningsledningarna samt bolagsstyrelserna och verkställande ledningarna huvudansvaret för att föra dialogen vidare med sina respektive målgrupper, detta resulterade bl.a. i att varje verksamhet redovisar tre utvecklingsområden för vilka man har för avsikt att satsa extra på inom nuvarande mandatperiod. Tidigare översiktsplan antogs i september 2008. Aktualitetsprövningen påbörjades i februari 2011 genom att kommunen bad länsstyrelsen om att ta fram en aktualitetsredogörelse.
Efter att länsstyrelsens synpunkter beaktats, lämnades den aktualiserade översiktsplanen ut för samråd fr.o.m. 7 maj t.o.m. 17 juni 2011. Totalt inkom 14 skriftliga yttranden, inklusive de statliga intressen som länsstyrelsen i Blekinge har till uppgift att samordna. Inkomna synpunkter återges i en samrådsredogörelse. Efter varje yttrande följer en kommentar/förslag till fortsatt arbetsprocess. Därefter ställdes den bearbetade översiktsplanen ut. fr.o.m. 5 september t.o.m. den 28 oktober 2011. Kommunfullmäktige antog den aktualiserade översiktsplanen 2012-02-06.